(SK) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady a ich triedený zber – veľké zmeny pre Východ aj Západ.

16. 9 .2022, Ing. Zuzana Špuntová

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady (BRKO) patria medzi problematickejšie prúdy komunálneho odpadu. Tie kuchynské zapáchajú, lákajú hmyz a hlodavcov. Jedlé oleje a tuky zas končia v kanalizačnom systéme, zanášajú potrubia a spôsobujú tak nemalé problémy samosprávam. Aké zmeny v zaobchádzaní s nimi nás čakajú?

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady predstavujú veľkú skupinu odpadov, s ktorými sa stretáva každý z nás na dennej báze. Analýzy komunálnych odpadov poukazujú na stále vysoký podiel BRKO zmesovom komunálnom odpade v rozmedzí 30-40% celkového objemu zmesového komunálneho odpadu. Prím v týchto množstvách hrá práve kuchynský odpad, nasleduje odpad zo zelene. Občas sa trochu pozabudne na jedlé oleje a tuk, ktoré sú stále v prevažnej miere nevhodne vylievané do kanalizácie. 

Triedený zber bioodpadov - starý známy?  

Na Slovensku je pomerne dobre zabehnutý systém triedenia a zberu tzv. „zeleného“ biologicky rozložiteľného odpadu z miest a obcí. Podnikateľské subjekty v tejto oblasti nezaostávajú a ich zelený biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa darí viac či menej úspešne zhodnocovať. 

Najbežnejším druhom biologicky rozložiteľného odpadu je bez pochýb biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. Ten zaznamenal v našich končinách malú revolúciu už v roku 2009, keď bola prevádzkovateľom zariadení spoločného stravovania uložená povinnosť tento odpad triediť. Do „odpadárskeho popredia“ sa kuchynský odpad dostal aj v uplynulom roku 2021, keď novela zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch obciam nariadila povinnosť jeho triedeného zberu a Ministerstvo životného prostredia odmietlo túto povinnosť ďalej odkladať. 

Zmeny a nové povinnosti: kuchynský odpad v hlavnej úlohe 

Zmeny v oblasti biologicky rozložiteľných odpadov ešte zďaleka nekončia. 

Na základe Smernice 2008/98/ES o odpade v článku 22, ktorá ukladá členským štátom povinnosť zabezpečiť triedenie a recyklovanie BRO pri zdroji, alebo zabezpečiť oddelený zber tejto zložky najneskôr do 31. decembra 2023, sa kuchynský odpad už nebude môcť energeticky zhodnocovať v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov. 

Zrušenie predmetnej výnimky z povinného oddeleného zberu BRKO nastane januára 2023 a predstavuje zmenu pre samosprávy Bratislavy a Košíc, ktoré disponujú zariadením ZEVO a stáva sa výzvou na realizáciu a správne nastavenie logistiky samotného zberu kuchynských odpadov v týchto väčších mestách. Samosprávy ostatných miest a obcí nabehli na oddelený systém zberu už v prvej polovici roku 2021. Interný prieskum ZMOS z roku 2021 však uvádza, že až 60% obcí na Slovensku si uplatnilo výnimku 100% kompostovania priamo v domácnostiach. 

ZMOS vypracoval v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia a so Združením priatelia Zeme praktickú príručku pre samosprávy. Nájdete ju online tu: https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1617272   

Vyhláška č. 26/2021 Z. z. MŽP SR (ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti súčinnosťou od 26.1.2021 do 31.12.2022) mení a upravuje podrobnosti úpravy zmesového odpadu pred uložením na skládku odpadov. Takýto odpad by mal prejsť mechanicko-biologickou úpravou. Podstatná je stabilizáciu biologickej zložky, kritériá tohto procesu a limitné hodnoty výhrevnosti materiálu vhodného na energetické využitie.

Naďalej problematické ostávajú aj „koncovky“, teda konečné spracovateľské kapacity na zhodnocovanie BRKO. Kompostárne a Bioplynové stanice svoje kapacity síce postupne zvyšujú, ich priestorové umiestnenie v rámci krajiny je však výrazne nerovnomerné. Kompostovacie procesy nie sú vhodne optimalizované a výsledný kompost je často nekvalitný. 

Nemenej významnú výzvu v oblasti biologicky rozložiteľných odpadov predstavujú jedlé oleje a tuky pochádzajúce z domácností. Povinnosť obcí zabezpečiť možnosť triedenia tejto zložky komunálneho odpadu ostáva nateraz pre mnohých stále len formalitou.  

Bioodpad produkujú aj firmy - čo s ním?

Treba mať na pamäti, že biologicky rozložiteľné odpady nevznikajú len v domácnostiach, či údržbou parkov a cintorínov. Významným producentom sa stávajú aj firmy a podniky, ktoré údržbou svojich areálov produkujú pomerne veľké objemy zelených odpadov. O tom, ako môžu firmy naložiť so svojim bio-odpadom, ušetriť finančné náklady a ešte aj čosi získať, si budete môcť prečítať v našom pripravovanom článku zo sekcie “Biologicky rozložiteľné odpady” alebo vypočuť vo verejne dostupnom webinári o priemyselných bioodpadoch.

 

ZDROJE:
1) ZMOS. 2021. Analýza ZKO v mestách a obciach. Dostupné online na: https://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1558323

2)    Smernica 2008/98/ES o odpade

3)    Vyhláška č. 26/2021 Z. z. MŽP SR

‐ Ing. Zuzana Špuntová

Cyrkl v médiích