Ekoinovácie - Ktoré krajiny patria medzi ich lídrov?

7. 9 .2021, Roman Gdovjak

Pojem ekoinovácie sa v problematike obehového hospodárstva stal jedným z hlavných pilierov, čo ale znamená? Na porovnanie úrovne ekoinovácii naprieč krajinami nám slúži Index ekoinovácií, ktorý sa skladá z piatich základných komponentov. Aká je úroveň na Slovensku a kto patrí medzi lídrov v jednotlivých oblastiach?

Ekoinovácie predstavujú zlepšené riešenia aplikované v akejkoľvek úrovni životného cyklu produktu s cieľom zlepšiť zdrojovú efektivitu alebo znížiť vplyv na životné prostredie. Podľa Európskej komisie môžeme ekoinovácie definovať ako „akékoľvek inovácie zamerané na výrazný a viditeľný pokrok smerom k cieľu udržateľného rozvoja, a to prostredníctvom znižovania dopadov našich výrobných procesov na životné prostredie, zvyšovania odolnosti prírody voči environmentálnym tlakom alebo dosiahnutia účinnejšieho a zodpovednejšieho využívania prírodných zdrojov“.

Index pre porovnanie ekoinovácii v členských krajinách EÚ

Na porovnanie úrovne ekoinovácii v jednotlivých štátoch EÚ nám slúži Index ekoinovácii, ktorý je každý rok publikovaný cez Eco-Innovation Observatory. Jeho cieľom je propagovať holistický pohľad na ekonomické, environmentálne a sociálne výsledky.

Finálny výsledok je vyhotovený na základe piatich samostatných komponentov, ktoré v sebe zahŕňajú 16 rôznych ukazovateľov. Medzi týchto päť komponentov patria ekoinovačné vstupy, ekoinovačné aktivity, ekoinovačné výstupy, environmentálne výsledky a sociálno ekonomické výsledky.

Porovnanie Indexu ekoinovácií členských štátov EU v roku 2021

Index ekoinovácii pre EÚ je stanovený na priemernú úroveň úroveň 121. Výsledky všetkých ostatných krajín vyjadrujú úroveň ekoinovácii jednotlivých členských štátov v porovnaní s priemerom EÚ.

Ktoré krajiny patria medzi lídrov jednotlivých oblastí?

Ekoinovačné vstupy

Tieto vstupy zahŕňajú investície (finančné zdroje, ľudské zdroje, technické zdroje), ktoré poskytujú iniciatívu pre činnosti v oblasti ekoinovácií v spoločnostiach, výskumných organizáciách a iných inštitúciách.


Ekoinovačné aktivity

Zmienené aktivity sú definované ako snahy o ekoinovácie zamerané na vývoj nových alebo vylepšených produktov a služieb, zmenu obchodných modelov a zavedenie ekologického manažmentu do spoločností alebo organizácií.

Ekoinovačné výstupy

Ide o bezprostredné výsledky činností v oblasti ekoinovácií. Ukazovatele v tejto zložke sa používajú na monitorovanie miery, do akej výstupy znalostí generované podnikmi a výskumnými pracovníkmi súvisia s ekoinováciami.Environmentálne výsledky

Ekoinovácie môžu mať dvojnásobný pozitívny vplyv na efektívne využívanie zdrojov: môžu zvýšiť generovanú ekonomickú hodnotu a súčasne znižovať tlaky na životné prostredie.Sociálno ekonomické výsledky

Zahŕňajú výhody aj nevýhody ekoinovačných činností. Napríklad vytvorené alebo zaniknuté pracovné miesta, zmeny v konkurencieschopnosti, ako aj obrat, výnosy, zisky a výdavky spoločností.Predstavili sme si základné definície a štatistiky ekoinovácií a v nasledujúcich mesiacoch sa pozrieme na konkrétne príklady dobrej praxe v jednotlivých krajinách.

‐ Roman Gdovjak

Cyrkl v médiích