(SK) Návrh vyhlášky o stavebnom odpade v pripomienkovom konaní

30. 5 .2022, Denis Bede

Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len “MŽP SR”) minulý týždeň uviedlo do pripomienkovacieho procesu vykonávaciu vyhlášku k novele zákona o odpadoch, súvisiacu so zmenami nakladania so stavebným odpadom.

Návrh vyhlášky MŽP SR o stavebnom odpade a odpade z demolácií bude otvorený na pripomienkovanie najneskôr do stredy 15. júna 2022. 

Návrh vyhlášky stanovuje požiadavky na oddelené zhromažďovanie jednotlivých stavebných odpadov a materiálov, požiadavky na recykláciu stavebného odpadu, prevádzkovanie zariadení na spracovanie stavebných odpadov a špecifické požiadavky na stavebné materiály, ktoré budú môcť byť zaradené ako vedľajší produkt.

Materiál vyhlášky je dostupný na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/

dokumenty/LP-2022-295

Z obsahu vyhlášky:

Zavedie sa povinnosť oddelene zhromažďovať 3 skupiny stavebných odpadov:

  • vhodné na opätovné použitie a recykláciu,
  • využiteľné ako vedľajší produkt,
  • znečistené nebezpečnými látkami.

Príloha navrhovanej vyhlášky obsahuje presný výpočet materiálov pre každú z vyššie uvedených skupín.

Návrh ďalej upravuje minimálny rozsah náležitostí zmluvy uzatváranej so subjektom, ktorý bude zabezpečovať nakladanie so stavebným odpadom a materiálmi z demolácie a tiež požiadavky na dokumentáciu a certifikáciu deklarujúcu stav recyklácie stavebných odpadov u prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadu.

Špecifikom sú požiadavky na prevádzkovanie zariadenia na spracovanie stavebného odpadu v intraviláne obce, ktoré bude musieť spĺňať okrem iného aj prípustné hodnoty hluku a prašnosti podľa príslušnej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva životného prostredia SR.

  • Nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác bude môcť byť považovaný za vedľajší produkt ak splní niekoľko podmienok, najmä nebude z oblastí registrovaných ako environmentálne záťaže a splní limitné hodnoty pre inertný odpad. 
  • Vedľajším produktom môžu byť aj odstránené asfaltové zmesi, ktoré sú definované v návrhu vyhlášky a majú buď certifikát asfaltových zmesí alebo boli na vzorkách vykonané analýzy na reprezentatívnych vzorkách, ktoré dokladajú, že nie sú znečistené inými látkami ako tými, ktoré sa používajú pri ich výrobe alebo dechtom.
  • Do tretice sú upravené osobitné kritériá aj pre ďalšie stavebné materiály, ktoré možno zaradiť pod vedľajší produkt. Nesmú byť znečistené nebezpečnými látkami, neuplatňujú sa pre ne žiadne obmedzenia vyplývajúce z osobitných predpisov a je ich možné po odstránení zo stavby priamo použiť ako nekonštrukčný materiál.

Aktuálne znenie vyhlášky teda umožňuje považovať tieto skupiny stavebných materiálov za vedľajší produkt podľa zákona o odpadoch, ak splnia okrem iného aj osobitné kritériá, ktoré pre ne v zmysle  § 2 ods. 4 písm. f) zákona stanovuje osobitný predpis. Znamená to teda, že aj keď splnia tieto dodatočné kritériá, stále sa bude vyžadovať súhlas okresného úradu s tým, že ide o vedľajší produkt a nie o odpad. To nie je úplne v súlade s deklarovanou snahou odbúrať administratívnu záťaž.

Na záver vyhláška v prílohách obsahuje dve tlačivá, ktoré budú slúžiť jednak na ohlásenie plánovaných demolačných prác a jednak na vyhodnotenie ich úspešnosti.

Účinnosť vyhlášky, ak prejde legislatívnym procesom, je stanovená na 1. júl 2022. 

 

Denis Bede

Odpadový expert Junior pre Slovensko

Denis Bede sa v rámci štúdia práva rozhodol zamerať na environmentálne právo. Počas doktorandského štúdia sa venoval právam verejnosti v oblasti ochrany životného prostredia a má skúsenosti z oblasti ochrany prírody a biodiverzity a posudzovania vplyvov na životné prostredie. Svoju expertízu teraz rozširuje o oblasť odpadového práva a v Cyrkl okrem dohľadu nad dodržiavaním odpadovej legislatívy pomáha tímu s cirkulárnymi odpadovými skenmi.

‐ Denis Bede

Cyrkl v médiích