(SK) Prehľad o vývoji a zmenách na poli odpadovej legislatívy na Slovensku

19. 11 .2021, Denis Bede

Stručné zhrnutie informácií o zálohovom systéme na zálohovanie PET fliaš a plechoviek

V rámci zálohového systému na Slovensku sa budú od 1.1.2022 zálohovať plastové fľaše a kovové plechovky na nápoje s obsahom viac ako 80% vody a zároveň s objemom 0,1 až 3 litre, označené špecifickým čiarovým kódom, textom a graficky. Zálohovať sa nebudú plastové ani kovové obaly od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov ani alko nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15%. Cena zálohy bude nastavená jednotne vo výške 15 eurocentov. Zálohované obaly budú vratné na odberné miesto nestlačené, spolu s vrchnákom. Je potrebné dbať, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód. Zálohované obaly sa budú vracať na označené odberné miesta do automatov alebo v prípade ručného zberu pracovníkovi na prevádzke napr. pri pokladni. Zákon počíta s tým, že zaviesť zálohovanie bude povinné pre všetky obchody s predajnou plochou nad 300 m². V predajniach s menšou plochou bude zálohovanie dobrovoľné. Správca zálohového systému je nezisková organizácia, poverená Ministerstvom, vytvorená konzorciom 4 subjektov - AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR, ktoré zastupujú výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchod. Systém je financovaný z poplatkov výrobcov, predaja materiálu a z nevyzdvihnutých záloh. Štát bude mať dozornú funkciu. Do systému sa budú vracať aj zisky z predaja vytriedených zálohovaných obalov. Zdroj: https://minzp.sk/zalohovanie/najcastejsie-otazky.html

Schválená novela zákona o odpadoch a zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Parlament v utorok, 2. novembra 2021, schválil dve ďalšie novely odpadovej legislatívy – novelu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a novelu zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje.

Novela zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje precizuje legislatívnu úpravu spolupráce MŽP SR a správcu zálohového systému a dolaďuje niektoré legislatívne nastavenia zálohového systému.  

Novela prináša prvé výnimky z povinnosti zálohovania PET fliaš a plechoviek. Zálohovanie sa nebude vzťahovať na jednorazové obaly na nápoje poskytované cestujúcim v dopravných prostriedkoch v rámci medzinárodnej prepravy, predávané v duty-free zónach, exportované z územia EÚ, poskytované v rámci predaja na trhovisku v množstve menšom ako 100 kg ročne alebo tie, ktoré je technicky nemožné vyzbierať.

Menšie reťazce (pod 300m2) budú mať po novom možnosť miesto vyplatenia hotovosti za vrátené zálohované nápojové obaly vydávať nákupné poukážky alebo hodnotu vrátených zálohovaných obalov priamo odpočítať z vykonaného nákupu s cieľom motivovať aj menšie subjekty pridať sa do siete odberných miest.

Sprísňujú sa ciele návratnosti zálohovaných PET fliaš a plechoviek na nápoje zo 77% do konca roka 2024 na 80% do konca roka 2023 a 85% do konca roka 2024. Cieľ zaistiť návratnosť 90% sa posúva z konca roka 2027 na koniec roka 2025. Rovnaký cieľ má platiť aj pre zálohovanie plechoviek, kde sa pôvodný cieľ návratnosti 90% hmotnosti obalov uvedených v kal. roku na trh presúva z konca roka 2029 na koniec roka 2025.

Ciele návratnosti plechoviek a PET fliaš - Zálohovanie

Zároveň sa rozširuje zodpovednosť za nakladanie s komunálnym odpadom u fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby ako pôvodcu odpadu aj o oddelene vyzbieraný odpad z jednorazových obalov na nápoje, ktoré nespĺňajú požiadavky na odber podľa zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Cieľom úpravy je zabezpečiť právny režim odpadom, ktoré nebudú obchodné prevádzky schopné prevziať, nakoľko spĺňajú jednu z výnimiek z povinnosti zálohovania nápojových obalov uvedených vyššie. 

Novela zákona o odpadoch prináša niekoľko ďalších zmien:

Pokračuje v transpozícii smernice EP a Rady 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie s cieľom podporiť prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi.

V rámci tejto transpozície sa vkladá celý nový Ôsmy oddiel – Osobitné výrobky z plastu, ktorý:

1. Preberá zo smernice dôležité definície pojmov rybársky výstroj, uvedenie na trh, sprístupnenie na trh, výrobca jednorazového plastového výrobku, biodegradovateľné plasty a tabakové výrobky, ktoré doteraz v znení zákona chýbali a pre výkon nových ustanovení je ich definovanie dôležité.

2. Zavádza pravidlá znižovania spotreby, ktoré spočívajú :

  1. v zákaze poskytovať spotrebiteľovi na konzumáciu potravín a nápojov v mieste predaja jednorazové plastové výrobky v prevádzkach rýchleho a verejného stravovania a jednorazové plastové riady na verejných podujatiach,
  2. v povinnosti poskytnúť jednorazové plastové výrobky na konzumáciu potravín za úhradu alebo ponúknuť opakovane použiteľnú alebo biologicky rozložiteľnú alternatívu, pokiaľ ide o konzumáciu jedla a nápojov inde ako v mieste predaja, tzv. take-away,
  3. v povinnosti organizátora verejného podujatia zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľných alternatív jednorazových plastových riadov.

3. Zavádza povinnosť od. 3. júla 2024 zabezpečiť, aby uzávery alebo viečka vyrobené z plastu boli dizajnované tak, aby zostávali pripevnené k nápojovým obalom. (čl. 6 smernice)

4. Pri nápojových fľašiach vyžaduje zabezpečiť :

  1. od r. 2025 aby PET fľaše boli uvádzané na trh SR s obsahom minimálne 25% recyklovaných plastov, 
  2. od r. 2030 aby celkovo nápojové fľaše (nie len PET) boli uvádzané na trh SR s obsahom minimálne 30% recyklovaných plastov. (čl. 6 smernice)

5. Dopĺňa povinnosti na označovanie jednorazových plastových výrobkov ako hygienické potreby, vlhčené utierky, poháre na nápoje a tabakových výrobkov, ktoré má zabezpečiť výrazné zvýšenie informovanosti spotrebiteľa o najvhodnejších spôsoboch nakladania s výrobkom, keď sa stane odpadom v súlade s hierarchiou obehového hospodárstva, ako aj o prítomnosti plastov vo výrobku a jeho negatívnych vplyvoch na životné prostredie, keď sa stane odpadom (čl. 7 smernice). Plnenie tejto požiadavky zabezpečí informovanosť v rozsahu, ktorý umožní spotrebiteľovi poznať všetky následky svojho spotrebiteľského správania aj s jeho negatívami a teda možnosť hľadania alternatív k takýmto výrobkom. V súčasnosti je výrobca prostredníctvom OZV povinný viesť informačné kampane, ktoré majú len čiastočný vplyv na správanie konečného spotrebiteľa.

6. Rozširuje výpočet povinností vzťahujúcich sa na rozšírenú zodpovednosť výrobcov stanovenú v § 27 a 52 zákona aj o odpady z jednorazových plastových výrobkov ako sú ľahké plastové tašky, nápojové obaly alebo nádoby na potraviny. Pri týchto výrobkoch z plastov výrobca znáša náklady na zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov, náklady spojené s nakladaním s takýmto odpadom ako zber, preprava zhodnotenie, recyklácia, spracovanie, zneškodnenie a dokonca aj náklady na vyčistenie prostredia znečisteného odpadom z takýchto výrobkov, ak neboli vhodené do smetných nádob. Rozšírená zodpovednosť výrobcov sa bude vzťahovať napr. aj na výrobcov tabakových výrobkov a rybárskeho výstroja. Výrobcom tabakových výrobkov sa umožňuje zriadiť špecifickú infraštruktúru zberu odpadu z týchto výrobkov, v prípade ak sa nechcú zapojiť do existujúcich systémov zberu. 

Od. 1. januára 2023 sa zároveň štátnym inštitúciám ukladá povinnosť na účely svojej činnosti nakupovať nápoje výhradne vo vratných zálohovaných obaloch ako opatrenie na zamedzenie nadmernému vzniku odpadu z obalov pri činnosti orgánov štátnej správy.

Význam prijatých zmien a porovnanie s ostatnými štátmi EÚ

Prijaté zmeny sú pozitívnym prejavom toho, že rezort životného prostredia nezaháľa a pracuje na harmonizácii právnych predpisov s európskou legislatívou pre predchádzanie negatívneho vplyvu jednorazových plastových výrobkov na životné prostredie. Zároveň neustále vylaďuje aj legislatívne požiadavky zálohového systému, ktorý sa už čoskoro spustí. 

Za prínosný krok možno hodnotiť aj zákaz od roku 2023 obstarávať pre činnosť štátnych orgánov nápoje v jednorazových plastových obaloch, hoci to bude od spustenia zálohového systému od 1. januára už takmer nemožné, keďže všetky bežné nápoje budú dovtedy predávané v zálohovaných obaloch.

Otázne pritom zostáva, do akej miery novoprijaté ustanovenia § 75b zákona o odpadoch prispejú k zníženiu spotreby. Náhrada jednorazových plastových výrobkov a riadov „ekologickejšími“ papierovými či drevenými biologicky rozložiteľnými alternatívami (týka sa to najmä verejných podujatí), ktorá je jednou z prípustných alternatív, nemusí viesť k zníženiu spotreby. Tieto alternatívy totiž z dôvodu znečistenia zvyškami potravín a nápojov často nemožno opätovne použiť alebo recyklovať, iba energeticky zhodnocovať. Ide tak stále o odpad, ktorého vzniku by sme mali predchádzať. O to sa snaží pri svojej činnosti aj naša spoločnosť CYRKL, Digitálne odpadové trhovisko. Za najlepšie riešenie teda považujeme opakovateľne použiteľné alternatívy, ktoré sú však iba jednou z prípustných možností. Tu mohol byť zákonodarca prísnejší.

Problémom by nemala byť pripravenosť dotknutých sektorov na novoprijaté opatrenia a zákazy, keďže tieto sú už dlhšie avizovaným postupom smerom k cirkulárnej ekonomike. Mnohé podniky ich zavádzajú už dlhšiu dobu, prípadne ich zavedenie vo svojom podnikaní už zavŕšili. Taktiež alternatív pre jednorazové plastové obaly a riady je na trhu už mnoho, takže firmy by nemali mať problém začať ich využívať pri svojej činnosti. 

V porovnaní so zahraničím si Slovensko vedie relatívne dobre, hoci nestihlo úplne transponovať smernicu o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie včas, teda do 3.7.2021. Medzi členské štáty, ktoré implementovali smernicu načas však patria iba Francúzsko, Estónsko, Írsko, Grécko a Švédsko. Na druhej strane, mnohé krajiny zatiaľ nemajú zriadený zálohovací systém na obaly od nápojov, ktorý sa na Slovensku spúšťa od 1.1.2022. Zároveň susedné krajiny a východoeurópske štáty ako Česko, Poľsko, Bulharsko či Rumunsko sú medzi krajinami, ktoré implementáciu smernice v požadovanom termíne ani len nezačali. 

 

‐ Denis Bede

Cyrkl v médiích