Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Przepisy podstawowe

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej "GDPR") jest CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o. (dalej jako: "Kontroler").
Dane kontaktowe Administratora to: cyril.klepek@cyrkl.cz
Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.
Administrator nie wyznaczył inspektora ds. ochrony prywatności.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały mu przekazane przez Ciebie i/lub dane osobowe, które Administrator uzyskał w wyniku realizacji Twojego zamówienia.
Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz dane dotyczące realizacji umowy.


III. Przyczyna prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest
wykonanie umowy między tobą a administratorem zgodnie z art. (b) RODO;
uzasadniony interes administratora w świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania komunikatów handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a); f) PKBR,
Zgoda na przetwarzanie dla celów świadczenia marketingu bezpośredniego (zwłaszcza do wysyłania wiadomości handlowych i biuletyny), zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) PKBR w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr. 480/2004 Sb., w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego, w przypadku gdy istnieje żadne towary lub usługi zamawiania.
Celem przetwarzania danych osobowych jest:
przetwarzanie zamówienia i wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między tobą a administratorem; Podczas zamawiania wymagane dane osobowe, które są niezbędne dla pomyślnej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe), dostarczanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej przez administratora do wykonania,
wysyłania wiadomości handlowych i wykonywania innych działań marketingowych.
Nie ma automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.


IV. Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe
czas niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy użytkownikiem a administratorem i zastrzeżeniach stosunków umownych (przez okres 15 lat od ustania stosunku umownego).
przez maksymalnie 10 lat do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.


V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

Odbiorcami danych osobowych są osoby
zaangażowany w dostawę towarów / usług / płatności w ramach umowy,
świadczenie usług w zakresie obsługi cyrkl.cz i innych usług związanych z operacją,
świadczenie usług marketingowych.
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) ani organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w krajach trzecich są dostawcy usług pocztowych / chmurowych.


VI. Twoje prawa

Zgodnie z warunkami określonymi w PKBR ciebie
prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 PKBR,
prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art.
prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art.17 RODO.
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO; oraz
prawo do przenoszenia danych na podstawie art.20 RODO.
prawo do odwołania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora określonego w art. III niniejszego dokumentu.
Masz również prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.


VII. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej.
Administrator oświadcza, że ​​tylko osoby przez niego upoważnione mają dostęp do danych osobowych.


VIII. Postanowienia końcowe

Składając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i akceptujesz ją w całości.
Zgadzasz się na te warunki, zaznaczając pole zgody w formularzu zamówienia online. Zaznaczając pole zgody, potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i akceptujesz ją w całości.
Administrator ma prawo do zmiany tych warunków. Nową wersję Polityki Prywatności administrator opublikuje na swojej stronie internetowej, a także wyśle ją do Ciebie na adres e-mail, który podałeś.


Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 17 lutego 2019 r.

Cyrkl w mediach