Regulamin

Warunki reklamowe na cyrkl.cz

 

1. Wprowadzenie

Firma CYRKL Source platform, s.r.o. siedziba: Korunní 2569/108, Praha, 101 00, IČO: 07565305, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sygn. Nr: C 303212 jest operatorem serwera internetowego cyrkl.cz (zwanego dalej „Operatorem”), dostępnego pod adresem internetowym (URL): http://www.cyrkl.cz (zwanym dalej „Serwerem cyrkl.cz” lub „Serwerem” ”), Za pośrednictwem którego oferty towarów i / lub usług (zwane dalej„ Reklamami ”lub indywidualnie„ Reklamami ”) są reklamowane przez użytkowników reklamujących Serwer (zwanych dalej„ Reklamodawcami ”lub indywidualnie„ Reklamodawcą ”), zwane dalej „Warunkami”).


W przypadkach, gdy użytkownik jest powiązany z CYRKL Source Platform, s.r.o. siedziba: Korunní 2569/108, Praha, 101 00, IČO: 07565305, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sygn. nr: C 303212 i powstaje spór konsumencki, którego nie można rozwiązać za obopólną zgodą, użytkownik będący konsumentem może złożyć wniosek do pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego do Czeskiego Urzędu Inspekcji Handlowej (Centralny Inspektorat - Wydział ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praga 2 -mail: adr@coi.cz, strona internetowa: adr.coi.cz). W takich przypadkach użytkownik będący konsumentem może również skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich utworzonej przez Komisję Europejską i dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

2. Opis usługi cyrkl.cz

Serwer ma na celu wyświetlanie Reklam poszczególnych Reklamodawców w celu oferowania i sprzedaży Wnioskodawcom surowców wtórnych na takie towary i / lub obsługę surowców wtórnych (zwanych dalej „Wnioskodawcami” lub „Wnioskodawcami”), i umożliwia Wnioskodawcom wyszukiwanie indywidualnych Reklam zamieszczanych na serwerze.

 

3. Rejestracja reklamodawcy

3.1 Tylko zarejestrowani użytkownicy serwera mogą umieszczać reklamy na serwerze.3.2 Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie konta użytkownika Reklamodawcy lub danych osobowych Reklamodawcy przez osobę trzecią, jeżeli Reklamodawca przekazał swoje konto użytkownika i hasło stronie trzeciej lub zezwolił takiej stronie trzeciej na dostęp do takich danych.

 

4. Prawa i obowiązki umawiających się stron

4.1 Reklamodawca jest zobowiązany do umieszczania na serwerze wyłącznie reklam zgodnych z zasadami serwera cyrkl.cz i dostępnych w odpowiednim (zwanym dalej „jak to działa”). Operator jest uprawniony do usunięcia Reklam, które nie spełniają podstawowej zasady wtórnego surowca z Serwera, nawet bez uprzedniej prośby o zadośćuczynienie i bez odszkodowania.


4.2 Reklamodawca jest odpowiedzialny za treść Reklamy. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść Reklamy. Reklamodawca jest zobowiązany do przestrzegania niniejszych warunków i odpowiednich przepisów prawnych podczas umieszczania reklamy.


4.3 Reklamodawca jest odpowiedzialny za to, aby treść Reklamy i / lub zdjęcia lub inne pliki dołączone do Reklamy nie wpływały na prawa osób trzecich. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ingerencję w prawa osób trzecich przez Reklamodawcę.


4.4 W przypadku, gdy Reklamodawca dołącza do zdjęcia Reklamy, którego jest autorem, moment umieszczenia Reklamy na Serwerze udziela Operatorowi bezpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęć, na okres publikacji Reklamy na Serwerze i Warunki.


4.5 Reklamodawca nie może dołączać do Reklamy zdjęć pochodzących z Reklam innych sprzedawców pierwotnie zakupionych od sprzedawanych towarów.


4.6 Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć z serwera, które nie spełniają zasad określonych w niniejszych Warunkach.


4.7 Reklamodawca jest zobowiązany do podania w reklamie pełnych i zgodnych z prawdą informacji o oferowanym surowcu wtórnym, w tym opisu surowca wtórnego i warunków sprzedaży towarów / świadczenia usług.


4.8 W jednej reklamie może być reklamowany tylko jeden rodzaj towarów lub usług. Reklamodawca ma prawo do reklamowania tego samego rodzaju towarów lub usług w więcej niż jednym egzemplarzu.


4.9 Reklamodawca nie jest upoważniony do umieszczania duplikatów reklam na serwerze. Duplikat reklamy oznacza reklamę identyczną z inną reklamą lub za pośrednictwem której identyczne towary / usługi są oferowane na podobnych warunkach.


4.10 Podczas zamieszczania Reklamy reklamodawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pozycji oznaczonych jako obowiązkowe w interfejsie, w szczególności do podania prawdziwych informacji o sobie, aktywnym adresie e-mail i numerze telefonu. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Reklam, które nie zawierają danych kontaktowych Reklamodawcy lub które zawierają dane kontaktowe Reklamodawcy fałszywe lub nieaktualne bez odszkodowania z serwera. Zakres Reklamy nie może przekraczać limitów ustalonych przez Serwer podczas przesyłania Reklamy.


4.11 Reklamy na serwerze są w podstawowej wersji nieodpłatne. Reklamodawca ma możliwość zapłaty za Reklamę na serwerze. Reklama będzie uprzywilejowana w sposób i na warunkach określonych poniżej w niniejszych Warunkach.

4.12 Wstawiona przez reklamodawcę reklama jest wyświetlana na serwerze przez ograniczony okres 30 dni. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że po upływie 30 dni od daty zamieszczenia Reklamy Reklama nie będzie wyświetlana w publicznej części Serwera lub Aplikacji mobilnej, a jedynie w interfejsie administracyjnym Reklamodawcy przez kolejne 30 dni. całkowicie usunięty z serwera.


4.13 Reklama usunięta przez reklamodawcę nie będzie już wyświetlana w publicznej części serwera, a jednocześnie nie pojawi się w interfejsie administracyjnym reklamodawcy.


4.14 Lista reklam konkretnego reklamodawcy jest wyświetlana na adresie internetowym, który reklamodawca jest uprawniony do modyfikacji swoich potrzeb po zalogowaniu się do systemu serwera. Reklamodawca ma prawo do edycji adresu internetowego w celu wyświetlania raportu reklamodawcy 3 razy w ciągu 24 godzin. W przypadku przekroczenia maksymalnej możliwej liczby zmian adresu internetowego za pomocą Listy reklamodawców Operator zastrzega sobie prawo do odmowy lub zmiany adresu internetowego za pomocą Listy reklamodawców. Operator ma prawo uniemożliwić Reklamodawcy dostęp do Serwera. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy modyfikacji adresu wraz z przeglądem reklam sprzecznych ze znakami towarowymi lub nazwami systemowymi serwera.


4.15 Wnioskodawca skontaktuje się z Reklamodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego, który jest wyświetlany w szczegółach Reklamy. Treść formularza kontaktowego zostanie przesłana przez Dostawcę na adres e-mail Reklamodawcy podany przez Reklamodawcę podczas wstawiania Reklamy. Po wysłaniu formularza kontaktowego Wnioskodawcy do Reklamodawcy cała późniejsza komunikacja odbywa się wyłącznie między Reklamodawcą a Wnioskodawcą. Wnioskodawca może również skontaktować się z Reklamodawcą bezpośrednio pod numerem telefonu wskazanym przez Reklamodawcę, jeżeli Reklamodawca zezwolił na wyświetlanie jego numeru telefonu podczas wstawiania Reklamy.


4.16 Reklamodawca jest uprawniony do usunięcia zamieszczonej przez niego Reklamy w dowolnym momencie.


4.17 Dostawca pośredniczy w kontaktach między Reklamodawcą a Wnioskodawcą. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość lub pochodzenie oferowanych towarów i / lub usług lub ich przydatność do celu, do którego są przeznaczone. Stosunek między reklamodawcą a wnioskodawcą regulują przepisy ustawy nr 89/2012 Coll., Kodeks cywilny. Odpowiedzialność za dostawę, przejęcie towarów lub świadczenie usług oraz zapłatę towarów i / lub usług spoczywa w całości na Reklamodawcy i Oferentu.


4.18 Operator ma prawo przerywać lub usuwać Reklamy, które według własnego uznania nie spełniają tych warunków, nawet bez uprzedniej prośby o sprostowanie i bez odszkodowania. Operator ma również prawo w dowolnym momencie wykluczyć Reklamodawcę z systemu i / lub odmówić mu dostępu do Serwera, szczególnie z powodu naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków.


4.19 Operator jest uprawniony do usunięcia Reklam w dowolnym momencie, jeżeli wymagają tego zmiany serwera lub uzasadnione interesy Operatora lub ochrona praw osób trzecich; Operator ma prawo do takiego usunięcia nawet bez podania przyczyny.


4.20 W celu wyświetlenia na serwerze poszczególne reklamy mogą zostać podzielone na różne grupy lub kategorie zgodnie z oznaczeniem Dostawcy. W tym kontekście Operator ma ponadto prawo do modyfikowania wyświetlanych danych według własnego uznania. Operator zastrzega sobie prawo do określenia sposobu wyświetlania reklam na serwerze, w tym sposobu ich sortowania oraz do zmiany tej metody w dowolnym momencie.


4.21 Operator zastrzega sobie prawo dodania logo serwera do zdjęć dołączonych przez reklamodawcę do reklamy i wyświetlanych na serwerze.


4.22 Operator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia treści Reklamy pod kątem błędów ortograficznych i / lub błędów ortograficznych przed wyświetleniem Reklamy na serwerze. Poprzez modyfikację gramatyczną Reklamy Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych zawartych w Reklamie ani za fakt, że Reklamodawca jest uprawniony do sprzedaży towarów i / lub świadczenia usługi oraz że Wnioskodawca jest uprawniony do zakupu lub odbioru towarów. Usługodawca jest również uprawniony do zmiany rozmiaru wkładek wstawianych przez Reklamodawcę.


4.23 Operator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy Reklamy opublikowane na serwerze nie są duplikowane. Operator ma prawo usunąć zduplikowane Reklamy z Serwera, nawet bez wcześniejszego zadośćuczynienia i bez odszkodowania.


4.24 Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji ważności Reklamodawców podanego numeru telefonu i wiadomości e-mail z nowo zarejestrowanymi Reklamodawcami za pomocą SMS-a weryfikacyjnego i / lub e-maila weryfikacyjnego. W przypadku wprowadzenia przez Reklamodawcę numeru telefonu lub wiadomości e-mail niezweryfikowanej przez Operatora, Operator zastrzega sobie prawo do niepublikowania Reklamy, dopóki Operator nie zweryfikuje numeru telefonu lub adresu e-mail.


4.25 Chociaż Operator wykorzystuje nowoczesne technologie, nie gwarantuje ciągłej funkcjonalności, bezbłędnego działania i bezpieczeństwa systemu Serwerowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w świadczeniu Usług z powodu problemów technicznych, w szczególności za szkody, które mogą zostać poniesione przez Reklamodawcę lub Oferenta w wyniku całkowitej lub częściowej awarii systemu Serwera lub utraty danych umieszczonych w systemie Serwera.


5. Postanowienia końcowe

5.1 Operator zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu Reklamodawcy do swojego konta na Serwerze, a jednocześnie do usunięcia całej historii Reklamodawców Reklamodawców, którzy nie logowali się na Serwerze przez dwa lata.


5.2 Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych warunków w rozsądnym zakresie, szczególnie w przypadku zmiany przepisów, zmiany technicznej Usługi lub usług związanych z Usługą lub w przypadku zmiany procesów operacyjnych, organizacyjnych lub biznesowych u Operatora. Dostawca powiadomi Reklamodawcę za pośrednictwem Interfejsu usługi co najmniej 7 dni przed datą wejścia w życie takiej zmiany. Reklamodawca ma prawo odmówić zmiany Regulaminu i zakończyć rejestrację. Jeśli Użytkownik nadal korzysta z usług Serwera po dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu, uznaje się, że akceptuje zmianę Regulaminu.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 17 lutego 2019 r

Cyrkl w mediach