Podmienky služby

Obsahom stránok Cyrkl.cz sú informácie určené pre širokú verejnosť, ak nie je uvedené inak. Obsahom stránok (a mobilné aplikácie a profilov na sociálnych sieťach) Cyrkl.cz sú najmä informácie vedúce k obchodnému rokovaní, ďalej odborné články, informácie o odborných akciách a odkazy na iné odborné stránky či organizácie a ďalej Online odpadový radca. Prevádzkovateľom projektu cyrkl.cz je spoločnosť Cyrkl, Zdrojová platforma IČO 07565305, sídlom Praha 1, Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, sp. zn. C. 303212.

Projekt je chránený najmä ustanoveniami zákona č. 121/2000 Zb. o autorskom práve. Autorské práva k informáciám a článkom patria ich autorom či vykonávateľom takýchto autorských práv a prevádzkovateľovi Projektu.

Reklamné informácie (obchodné oznámenie) sú viditeľne odlíšené od ostatného obsahu stránok a sú plne v súlade so zákonom 40/1995. Zb. O regulácii reklamy, v platnom znení.

Za akúkoľvek škodu vzniknutú užívaním projektu cyrkl.cz nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
Súčasťou projektu cyrkl.cz je aj Online odpadový radca. Poradňa v žiadnom prípade nenahrádza právnu pomoc, či stanovisko verejnej správy; slúži ako nezáväzný zdroj informácií. Prevádzkovateľ týchto internetových stránok upozorňuje, že nenesie žiadnu zodpovednosť zo škody u užívateľa či tretích osôb vyplývajúcich z použití Online odpadového radca. Poradňa slúži na účely položenie otázok napríklad v oblastiach: legislatíva, vymedzenie odpadu a druhotné suroviny ai.

Otázky zaslané do Online odpadového poradca slúžia tiež ako informačný zdroj pre užívateľov s rovnakými otázky. Z tohto dôvodu si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zverejňovať všetky otázky bez uvedenia opýtaných v úplne anonymné podobe.

Otázky a odpovede expertov sú zobrazované vždy anonymne a Prevádzkovateľ dodržiava zásady ochrany osobných údajov. Zodpovedané sú iba otázky užívateľov, ktorí na spracovanie svojich osobných údajov udelili pri registrácii súhlas. So súhlasom a podmienkami ochrany osobných údajov sa môžete zoznámiť vo všeobecných obchodných podmienkach.

Otázky v poradni sú zadarmo a sú spracovávané podľa termínu prijatia. Prednosť pri spracovaní dotazov majú však majitelia prémiových účtov Cyrkl Profi. Ak sa teda klient prihlási s otázkou a vzápätí sa prihlási s otázkou majiteľ prémiového účtu, bude uprednostnený on.


Odpovede na otázku sa oznamujú pomocou emailu. Zriaďovateľ si kladie právo na danú otázku odpovedať.

Naše webové stránky umožňujú zobrazenie reklamy aj tretím stranám. Odoslaním otázky potvrdzuje anketár, že sa zoznámil s týmito pravidlami, že im porozumel a bude sa nimi riadiť.

V prípadoch, ak je používateľ vo vzťahu k spoločnosti CYRKL, Zdrojová platforma. spotrebiteľom a vznikne spor, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže takýto používateľ v postavení spotrebiteľa podať návrh na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu Slovenskej obchodnej inšpekcii (Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, sídlom Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr @ coi.cz, web: adr.coi.cz). V týchto prípadoch tiež môže užívateľ v postavení spotrebiteľa využiť platformu pre riešenie spotrebiteľských sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou a je dostupná na internetovej adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Spoločnosť CYRKL, Zdrojová platforma, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a prístupu k webovým stránkam. K plánovaným zásadným zmenám obsahu stránok a k zmenám ich užívania bude vždy pripojený dátum zmeny.

Tieto pravidlá sú platné dňom ich vydania a účinná odo dňa 12.1 2020. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto pravidiel.

 

Posledná aktualizácia: 12.1. 2020

Cyrkl v médiách