Ochrana soukromí

Podmínky ochrany osobních údajů

1 Basic arrangement

 • 1.1. The personal data controller referred to in Article 4 (7) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter referred to as “GDPR”) is CYRKL Source Platform, s.r.o. ('Administrator').
 • 1.2. Administrator contact details are: cyril.klepek@cyrkl.com
 • 1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • 1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2 Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • 2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • 2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3 Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • 3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • 3.2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • 3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

  4 Doba uchovávání údajů

  • 4.1. Správce uchovává osobní údaje
   • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
   • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let.
  • 4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

   5 Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

   • 5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
    • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy.
    • zajišťující služby provozování cyrkl.cz a další služby v souvislosti s provozováním.
    • zajišťující marketingové služby.
   • 5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

    6 Vaše práva

    • 6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
     • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.
     • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
     • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
     • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.
     • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
     • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
    • 6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

     7 Podmínky zabezpečení osobních údajů

     • 7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
     • 7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
     • 7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

     8 Závěrečná ustanovení

     • 8.1. By submitting an order from the online order form, you confirm that you are familiar with the terms of privacy and that you accept them in their entirety.
     • 8.2. You agree to these terms by checking your consent via the online form. By checking your consent, you acknowledge that you are familiar with and accept the terms of privacy.
     • 8.3. The Administrator is entitled to change these conditions. A new version of the Privacy Policy will be posted on its website and a new version of the Privacy Policy will be sent to you by the e-mail address you provided to the administrator.

     These terms come into effect on February 17, 2019.